Legislator - Edytor Aktów Prawnych

Najpopularniejszy na rynku edytor do tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML. Stale rozwijany i doskonalony - oferuje funkcjonalności niedostępne w innych aplikacjach tego rodzaju.

EAP Legislator pozwala na tworzenie dowolnych aktów prawnych w postaci „tekstu strukturalnego w formacie XML” i opatrywanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym walidowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (proces podpisywania realizowany jest bezpośrednio w edytorze, bez konieczności używania do tego żadnych dodatkowych aplikacji). Ponadto, Legislator obsługuje tzw. „wielopodpis” oraz podpis w trybie tzw. „kontrasygnaty” – pozwala to na podpisywanie aktów zarówno w standardowych sytuacjach (jednoosobowy organ wydający), jak również gdy mamy do czynienia z organem wieloosobowym, lub w przypadkach wydawania aktów we współdziałaniu z innym organem / organami.

Jednocześnie Legislator zapewnia zgodność z wymogami wynikającymi z następujących przepisów:

 • ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 296)
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. z 2011r. Nr 289, poz.1699)
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

Wykorzystanie EAP Legislator przy tworzeniu aktów prawnych daje gwarancję zgodności z wymogami Dziennika Urzędowego!

Legislator przeznaczony jest dla wszystkich Urzędów oraz innych instytucji, które wydają akty prawne / orzeczenia i przekazują je w postaci elektronicznej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym oraz do nadzoru prawnego RIO / Wojewody, to jest dla:

 • urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich,
 • urzędów wojewódzkich,
 • ministerstw, urzędów centralnych,
 • sądów administracyjnych,
 • innych podmiotów sporządzających akty prawne podlegające ogłoszeniu (np. biura planowania przestrzennego)

Legislator w codziennej pracy wykorzystywany jest przez ponad 2 500 Jednostek Samorządu Terytorialnego

Tworzenie dowolnych typów aktów prawnych

Tworzenie dowolnych typów aktów prawnych (np.: uchwały, zarządzenia, porozumienia, instrukcje, komunikaty) jak i innych dokumentów (m.in. umowy, decyzje). Możliwość korzystania z „szablonów” – wbudowanych lub własnych

Przekazywanie aktów do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. / do nadzoru RIO / Wojewody

Możliwość przekazywania aktów do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym a także do nadzoru prawnego RIO / Wojewody bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Teksty jednolite i porównawcze (historyczne)

Automatyczne generowanie obwieszczeń z tekstami jednolitymi. Automatyczne tworzenie tekstów ujednoliconych i porównawczych dla każdego kolejnego aktu zmieniającego (funkcjonalność dostępna tylko dla aktów przechowywanych w Bazie Aktów Własnych).

Teksty jednolite

Automatyczna konwersja do formatu XML

Automatyczna konwersja „zwykłego” tekstu (np. z MS Word) na tekst strukturalny w XML. Sprawdzanie pisowni i interpunkcji. Wbudowane logiki „Zasad techniki prawodawczej” – analiza zgodności z ZTP

Podpis elektroniczny zgodny z eIDAS

Obsługa wszystkich rodzajów podpisów dostępnych na rynku. Zgodność z rozp. UE w sprawie eIDAS. Podpisywanie porozumień i umów (kontrasygnata – podpis bez daty i numeru)

Podpis elektorniczny
Śledzenie zmian

Bezpieczny tryb śledzenia zmian

Pełna rozliczalność procesu tworzenia aktu (brak możliwości edycji komentarzy oraz zmian dokonanych przez innych użytkowników). Informacja o uczestnikach konsultacji, propozycjach oraz sposobie rozpatrzenia (szczegółowe raporty z przebiegu prac)

Plany zagosp. przestrzennego, uchwały budżetowe

Obsługa map wraz z możliwością automat. konwersji na strony A4. Tworzenie złożonych tabel budżetowych (w tym A3). Import tabel z XLSX. Dodatek integracyjny – import budżetu z systemu BESTI@

Ujednolicony wygląd dokumentów w ramach instytucji

Wbudowane szablony formatowania dokumentów z możliwością dostosowania przez administratora

Asystent Legislatora

Asystent Legislatora radykalnie ułatwia wyszukiwanie i dostęp do „aktów podobnych” własnych i wydanych przez inne urzędy. W zależności od potrzeb użytkownika, Asystent może wyszukiwać „akty podobne” (takie samo hasło skorowidza lub taka sama podstawa prawna):

 • na poziomie BAW własnego Urzędu lub innych, dowolnych Urzędów (korzystających z BAW)
 • na poziomie Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego: (1) akty podobne ze swojego województwa, (2) akty podobne z dowolnych innych województw (lub wszystkich równocześnie), (3) rozstrzygnięcia nadzorcze i uchwały RIO wydane dla aktów podobnych (w odniesieniu do tych, które są publikowane w Dz. Urz.)

Baza Aktów Własnych

W ramach posiadanej licencji (dowolnej) dostęp do systemu Baza Aktów Własnych na portalu www.prawomiejscowe.pl

System Informacji Prawnej Legalis

Dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis w zakresie aktów ogłaszanych w Dzienniku Ustaw w wersji Legislator Standard. Pełna baza aktów prawnych, orzecznictwa, pisma urzędowe, informatory, Polska Bibliografia Prawnicza w wersji Legalis Legislator.

Dodatek Finanse Publiczne

Finanse Publiczne

Import danych z systemu Besti@ do postaci zgodnej z wymogami aktów przekazywanych do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Dodatek obsługuje:

 • uchwałę budżetową (w tym akty zmieniające budżet);
 • tabele do sprawozdania z wykonania budżetu;
 • uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i/lub uchwałę/zarządzenie w sprawie jej zmiany.
więcej...
Dodatek Legislator dla Ministerstw

Legislator EZD

Biblioteki integracyjne pozwalające na integrację aplikacji Legislator z dowolnym systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami posiadanym przez Urząd.

W ramach posiadanej licencji biblioteki jak i ewentualne prace dostosowujące do specyfiki posiadanego EZD wykonujemy bezpłatnie

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt
Wykaz funkcjonalności Standard Premium Legalis
Tworzenie dokumentów w postaci strukturalnej XML
Tworzenie dowolnych typów aktów prawnych
Ujednolicony wygląd dokumentów w ramach instytucji
Automatyczna konwersja wklejanej treści do formatu XML
Podpis elektroniczny zgodny z eIDAS
Asystent Legislatora
SIP Legalis FREE (dostęp do wersji czasowych i tekstów ujednoliconych aktów ogłaszanych w Dzienniku Ustaw)
Przekazywanie aktów do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. / do nadzoru RIO / Wojewody
Baza Aktów Własnych na portalu www.prawomiejscowe.pl *
zbiory aktów / innych dokumentów umieszczanych w BAW, w tym "zbiór aktów prawa miejscowego"
automatyczna dokonywanie zmiany statusu aktu na "ogłoszony" oraz określanie daty wejścia w życie dla aktów ogłaszanych w woj. dzienniku urzędowym
automatyczne tworzenie relacji pomiędzy aktami (zmienia/uchyla)
automatyczne udostępnianie tekstów ujednoliconych i porównawczych (dla każdego aktu zmieniającego) oraz obwieszczeń z tekstami jednolitymi - w formacie XML
Tworzenie aktów zmieniających i uchylających z automatycznym generowaniem:
tekstów ujednoliconych (wraz z przypisami)
tekstów porównawczych (wraz z przypisami oraz treścią przed i po zmianie przypisu)
tekstów ujednoliconych i porównawczych w oparciu o rozstrzygnięcia nadzorcze oraz wyroki sądowe
obwieszczeń z tekstem jednolitym (zgodnie z ZTP)
Bezpieczny tryb śledzenia zmian:
pełna rozliczalność procesu tworzenia aktu (brak możliwości edycji komentarzy oraz zmian dokonanych przez innych użytkowników)
informacja o uczestnikach konsultacji, propozycjach oraz sposobie rozpatrzenia (szczegółowe raporty z przebiegu prac)
Dostęp do systemu Informacji Prawnej SIP Legalis-BAZA:
baza aktów prawnych
pełna baza orzecznictwa
Polska Bibliografia Prawnicza
pisma urzędowe
informatory
wzory i objaśnienia do wzorów
* Dostęp do BAW na portalu www.prawomiejscowe.pl w ramach aktywnej licencji SWIP. Istnieje możliwość zakupu licencji bezterminowej na Bazę Aktów Własnych i posadowienie aplikacji na serwerze urzędu – w celu poznania szczegółów prosimy o kontakt.

Stanowiskowa

Licencja przypisana do stacji roboczej, możliwość zainstalowania aplikacji na tylu stacjach roboczych ile mamy zakupionych licencji.

Sieciowa (pływająca)

Licencja sieciowa dostępna dla trzech lub więcej licencji pojedynczych. Pozawala na uruchamianie aplikacji z folderu sieciowego i udostepnienie jej dowolnej ilości użytkownikom. W jednym czasie z aplikacji może korzystać taka ilość użytkowników ile posiadamy licencji.

OPEN

Licencja udzielana dla instytucji (urzędu). Możliwość instalacji na dowolnej ilości stacji roboczych, komputerach przenośnych oraz w folderze sieciowym (licencja sieciowa). Brak ograniczeń jednoczesnego wykorzystania w ramach całej instytucji.

Zakup nowej licencji (licencja roczna ważna 12 miesięcy od daty zakupu)

Typ Licencji (licencja roczna) Legislator Standard Legislator Premium Legalis Legislator
Stanowiskowa / Sieciowa 925 zł 1 850 zł brak
OPEN
Urzędy Gmin oraz Urzędy Miast i Gmin 2 000 zł 3 650 zł 4 125 zł
Urzędy Miast (w miastach powiatowych) 3 050 zł 5 850 zł 6 600 zł
Urzędy Miast (na prawach powiatu) oraz Starostwa Powiatowe 4 800 zł 8 000 zł 9 900 zł
Urzędy Miast (miasta wojewódzkie) Urzędy Marszałkowskie Inne Urzędy / Instytucje Cena ustalana indywidualnie

Przedłużenie licencji na kolejne 12 miesięcy

Typ Licencji (licencja roczna) Legislator Standard Legislator Premium Legalis Legislator
Stanowiskowa / Sieciowa * 700 zł 1 200 zł brak
OPEN
Urzędy Gmin oraz Urzędy Miast i Gmin) 1 600 zł 2 850 zł 3 900 zł
Urzędy Miast (w miastach powiatowych) 2 550 zł 4 600 zł 6 300 zł
Urzędy Miast (na prawach powiatu) oraz Starostwa Powiatowe 3 800 zł 5 750 zł 9 450 zł
Urzędy Miast (miasta wojewódzkie) Urzędy Marszałkowskie Inne Urzędy / Instytucje Cena ustalana indywidualnie

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

* licencja sieciowa dostępna dla 3 lub więcej licencji pojedynczych

Bezpłatna wersja aplikacji Legislator pozwala na:

 • przeglądanie oraz podpisywanie aktów prawnych
 • wysyłkę aktów prawnych do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzedowy
 • wysyłkę aktów prawnych do nadzoru prawnego RIO / Wojewody

Skontaktuj się z naszym zespołem aby uzyskać szczegółowe informacje

Edytor Aktów Prawnych Legislator jest jednym z modułów Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej Legislator (SWIP).

Dane dotyczące produktu

Jestem zainteresowany:

Dane urzędu / firmy

Dane kontaktowe