Regulamin Składania Zamówień Internetowych w ABC PRO Sp. z o.o.

Art. 1

Postanowienia wstępne

Składane zamówienia realizowane są przez ABC PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-825) przy ulicy Owsianej 12, NIP: 952-20-69-024, REGON: 141847780 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000329405, kapitał zakładowy 50 000 zł.

Art. 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. ABC PRO Sp. z o.o. – ABC PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Owsiane 12;
 2. Regulamin – obowiązujący Regulamin Składania Zamówień Internetowych;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 4 Regulaminu;
 4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem, a ABC PRO Sp. z o.o.;
 5. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia otrzymanego mailem po złożeniu zapytania lub za pośrednictwem konsultanta Centrum Obsługi Klienta (telefonicznie);
 6. Produkt– licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez ABC PRO Sp. z o.o. lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie ABC PRO Sp. z o.o.;
 7. Klucz licencyjny – klucz aktywujący zakupiony produkt;
 8. Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;
 9. Centrum Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna ABC PRO Sp. z o.o. zajmująca się obsługą zgłoszeń, zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych otrzymanych od Klientów;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Art. 3

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień Internetowych w ABC PRO Sp. z o.o.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ABC PRO Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby ABC PRO Sp. z o.o.

Art. 4

Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich w kwocie netto, do których należy doliczyć obowiązująca stawkę podatku VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez ABC PRO Sp. z o.o. okresowe działania promocyjne.
 2. Formą płatności jest przelew bankowy na konto ABC PRO Sp. z o.o. podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia. W indywidulanych przypadkach ABC PRO S[ z o.o. zastrzega sobie możliwość wystawiania faktury pro forma i realizację Zamówienia dopiero po jej opłaceniu.
 3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
 4. ABC PRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od ABC PRO Sp. z o.o.

Art. 5

Realizacja i dostawa złożonych zamówień

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Produktów będzie wydłużona, stosowna informacja zostanie przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu.
 2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu otrzymania Klucza Licencyjnego. Po jego otrzymaniu w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma Klucz Licencyjny wraz z linkiem do pobrania zamówionego produktu oraz instrukcją instalacji.
 4. Zamówienia realizowane są najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu ich otrzymania.

Art. 6

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. ABC PRO Sp. z o.o. ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
  • w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy składaniu Zamówienia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma, jeżeli taka faktura została wystawiona.

Art. 7

Gwarancja na zamówione Produkty

 1. ABC PRO Sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest zgodnie z Warunkami Licencyjnymi danego Produktu.

Art. 8

Procedura reklamacji

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  • e-mailem na adres: biuro@abcpro.pl;
  • listownie na adres: ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
  • nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  • tytuł lub przedmiot reklamacji;
  • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
  • roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;
  • podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej.
 3. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, ABC PRO Sp. z o.o. informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 4. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez ABC PRO Sp. z o.o. o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 5. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej ABC PRO Sp. z o.o. lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 7. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez ABC PRO Sp. z o.o. o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 8. W przypadku nie ustosunkowania się przez ABC PRO Sp. z o.o. do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

Art. 9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ABC PRO Sp. z o.o.
 2. Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych ABC PRO Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej).

Art. 10

Zmiany Regulaminu

 1. ABC PRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania formularzu Zamówienia.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Art. 11

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach ABC PRO Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2018 r.